loading

Kwaliteit

De Praktijk

 1. MISSIE EN VISIE

Wij geloven in onze visie: Er is geen gezond lichaam zonder gezonde mond! Bij ons staat de persoon centraal. Wij behandelen niet de tanden, niet het tandvlees, niet de mond, maar de mens, in zijn eenvoudige of juist zeer complexe situatie. Patiënten kunnen daarom altijd op persoonlijke aandacht en begeleiding rekenen. Dankzij de aandacht voor de persoonlijke situatie en de complexiteit van de klacht, wensen en mogelijkheden krijgt de patiënt altijd een behandeling op maat. Bovendien zorgt de vriendelijke en persoonlijke aandacht, van receptioniste tot de parodontoloog, voor een prettig en vertrouwd gevoel bij onze patiënten.

Onze wens is om parodontale en implantologische behandelingen uitvoeren van de hoogste kwaliteit, op verwijzing of op een verzoek van de patiënt zelf.

Dit doel willen we bereiken op eerlijke en realistische wijze. Door te luisteren naar de wensen van de patiënt, door de verwijzer zo correct en volledig als mogelijk te adviseren en door op interdisciplinaire manier samen te werken.

 1. KWALITEIT

Realiseren wij op verschillende gebieden:

– de kwaliteit van de uitoefening van het vak door:

 • op de hoogte te blijven en toepassen van modernste technieken
 • te zorgen voor relevante patiënteninformatie
 • continue educatie, coaching en toetsing van het behandelteam te verzorgen
 • verschillende behandelmogelijkheden aan te bieden
 • intercollegiaal overleg te voeren inzake technieken en tandheelkundige problemen

ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument door:

 • ons toegankelijk en duidelijk opstellen naar de patiënt
 • goed te luisteren en rekening te houden met wensen
 • patiënttevredenheid te beoordelen
 • eerlijk en realistisch te zijn

– ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie door:

 • het hebben van een gastvrije, hoog opgeleide en efficiënte administratief manager/baliemedewerker/klachtenfunctionaris
 • protocollen te onderhouden en te handhaven
 • RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) actueel te houden
 • processen en procedures vast te leggen
 • kwaliteit van apparatuur te waarborgen door onderhoud en het bijhouden van logboeken
 • bijhouden van de website met continue aandacht voor relevante informatie
 • onderhoud automatisering
 • open feedbackcultuur voor kwaliteitsbeleid, elke maand werkoverleg (afwisselend voor enerzijds ondersteunend personeel en directie en anderzijds voor behandelend personeel). Daarnaast vindt minimaal tweemaal per jaar een plenair overleg voor alle medewerkers plaats.
 1. DOELGROEP EN DIENSTEN

3.1 Doelgroep

Onze praktijk richt zich op de volgende doelgroep(-en):

Mensen met parodontale problematiek, die door een tandarts of een mondhygiënist geconstateerd of ze zelf aan hun tandvlees ondervinden.

Mensen die orale chirurgie nodig hebben.

Mensen die in overleg met hun tandarts/tandtechnieker, of uit eigen beweging, een implantaat in de mond willen of problemen hebben met een reeds geplaatst implantaat.

Mensen die esthetische verbetering van tandvlees willen (bijvoorbeeld bij recessieproblematiek en de wens voor esthetische lachverbetering)

Mensen die langdurige parodontale of implantologische nazorg/preventie nodig hebben.

We hebben zowel een landelijke als een regionale functie.

3.2 Producten en diensten

parodontologie, orale chirurgie, parodontale plastische muco-gingivale chirurgie

implantologie, mondhygiëne, preventie

 1. Kwaliteits beleid

4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak (op onze website is een overzicht te vinden van alle medewerkers)

 1. Tandarts Parodontoloog NVvP/Implantoloog NVOI (1)
 • Parodontologie, orale chirurgie, parodontale plastische muco-gingivale chirurgie en implantologie
 • Deskundigheidsbevordering: intercollegiaal overleg, cursussen, congressen (volgen en geven), publicaties, vaktijdschriften
 1. Mondhygiënist (2)
 • Zorg voor preventie, parodontale zorg en nazorg bij natuurlijke elementen en implantaten
 • Deskundigheidsbevordering: werkoverleg, cursussen, congressen, coaching door parodontoloog
 1. Paro-preventie assistent (4)
 • Zorg voor preventie, parodontale zorg en nazorg bij natuurlijke elementen en implantaten, assisteren van de parodontoloog/implantoloog
 • Deskundigheidsbevordering: werkoverleg, cursussen, congressen, coaching door parodontoloog, intercollegiale coaching
 1. Assistent en preventieassistent (2)
 • Parodontale, implantologische en röntgenologische ondersteuning van de behandelaar
 • Hygiënisch onderhoud behandelkamer en –instrumentarium
 • Vraagbaak voor patiënten
 • Administratieve en baliewerkzaamheden
 • Deskundigheidsbevordering: interne en externe bijscholing en toetsing
 1. Administratief manager/klachtenfunctionaris (1)
 • Planning van werkagenda, financiële administratie, planning van werkoverleggen voor kwaliteitsdoeleinden, ondersteuning behandelaars en assistenten, overige receptie werkzaamheden.
 • Correcte behandeling van klachten en vragen
 • Deskundigheidsbevordering: feedback en controle van de werkzaamheden en overleg voor verbetering in het kader van kwaliteitsbeleid, cursussen

4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument

 1. Bereikbaarheid
 • routebeschrijving via mail/post naar elke patiënt en op de website
 • telefonische bereikbaarheid tijdens praktijkuren met 24-uurs voicemail
 • e-mail mogelijkheid voor vragen en opmerkingen
 • mogelijkheid tot inschrijven via de site
 • goede verbinding openbaar vervoer
 • afgeschermd privéterrein (slagbomen)
 1. Fysieke toegankelijkheid
 • Goed zichtbaar vanaf de straat, voldoende gratis parkeerplaatsen, drempelvrij, lift, brede entree, ruime gangen, airconditioning in wachtruimte en behandelkamers.
 1. Informatie op internet
 • missie/visie, kernwaarden
 • teamsamenstelling op naam en functie, met foto’s en cv van de parodontoloog/implantoloog
 • contactmogelijkheden met routebeschrijving
 • informatie voor de patiënten betreffende het maken van de eerste afspraak
 • inschrijfformulier
 • informatie over behandelingen
 • klachtenprocedure
 • betalingsvoorwaarden
 • link naar afdeling orthodontie van Kliniek De Meern
 • link naar NVvP en NVOI
 • intakeprocedure voor verwijzers
 • contactmogelijkheden voor verwijzers, ook intercollegiaal overleg
 • paroprotocol/werkwijze voor verwijzers
 • downloads voor verwijzers
 1. Informatie in de praktijk
 • mondeling door behandelaars, assistenten en administratief medewerker
 • demo-modellen
 • relevante folders, diapresentatie van sommige behandelingen
 • uitleg zorgplan, indien mogelijk met alternatieven, risico’s, behandeltermijn en begroting, en schriftelijke informatie ter ondersteuning van de mondelinge uitleg.
 1. Behandelkeuzen

Patiënt maakt zelf de keuze na uitgebreide informatie en na op de hoogte te zijn gebracht van meerdere mogelijkheden, aangepast aan de financiële mogelijkheden en na overleg met de verwijzer.

Omdat wij een verwijspraktijk zijn, kunnen wij extra gespecialiseerde zorg bieden die de huistandarts niet altijd kan bieden.

Ook hier heeft de patiënt de keuze om zorg bij ons te laten uitvoeren, bij aan andere gespecialiseerde praktijk of zich weer tot de eigen tandarts te wenden. Wanneer de patiënt afspraken bij ons plant heeft hij gekozen voor ons en stemt hij derhalve toe met de behandeling.

 1. Klachten

We tonen altijd begrip voor de klacht en zoeken altijd eerst samen naar een oplossing. Wij verwijzen naar ons klachtenprotocol (website en functionaris) en indien nodig naar de KNMT

 1. Wachtlijst en wachttijd

We hebben geen wachtlijst of wachttijd; de patiënt kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen niet binnen twee weken een afspraak maken.

 1. Veiligheid
 • W.I.P richtlijnen worden toegepast
 • digitale röntgenapparatuur wordt door deskundigen van SCEM onderhouden volgens de KEW . Maandelijkse checklist door de parodontoloog uitgevoerd. Alle apparatuur is gemeld bij de benodigde instanties. Er is een KEW dossier en SCEM cursussen worden gevolgd voor bijscholing.
 • protocol voor desinfectie en sterilisatie van instrumenten is duidelijk
 • al het chirurgisch instrumentarium wordt bewaard in steriele zakken voorzien van datum en maximale houdbaarheid
 • alle instrumenten worden slechts voor een patiënt gebruikt, net zoals andere materialen (handschoenen, patiëntdoeken, mondkapjes, afzuigers etc. )
 • er wordt geen gebruik gemaakt van overbodige voorraad van materialen, er wordt regelmatig bijbesteld en op houdbaarheid gecontroleerd
 • Strikt protocol voor voorbehouden handelingen is aanwezig
 • Lotnummers van gebruikte blijvende materialen (zoals implantaten, botvervangers, membranen e.d.) worden in een speciale tabel genoteerd en als back-up wordt het materiaal gefotografeerd
 • Voor de implantologie patiënten worden alle nodige gegevens voor de NVOI geanonimiseerd in een tabel genoteerd
 • BHV cursus wordt door het personeel gevolgd en bijgehouden
 • Evaluatie lucht- en waterkwaliteit wordt uitgevoerd

4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving

 • Onze kracht

Gediplomeerd en gepromoveerd parodontoloog, grote klinische ervaring in parodontologie en implantologie, officieel erkend NVvP en NVOI, prettige sfeer, zeer betrokken medewerkers, laagdrempelig, begrip voor angsten en hoge kosten.

Een sterk punt van onze kliniek is dat er te allen tijde slechts een tandarts-parodontoloog-implantoloog aanspreekpunt is voor iedereen. Zij begeleidt iedere patiënt vanaf de start tot het einde van een behandeltraject. Mensen hoeven niet elke keer weer hun verhaal te vertellen zoals in grote praktijken en ziekenhuizen gewoon is geworden.

 • Aandachtspunten

Vaker training op kwaliteit en uitvoer van protocol door alle medewerkers, aanpassen en uitbreiden van de website, communicatie nog beter, bereikbaarheid verbeteren, verhogen van de frequentie van werkoverleg ivm kwaliteitsbeleid.

 • Personeelsbeleid

Sollicitanten voor een uitgebreid gesprek uitnodigen en eventueel laten meelopen om sfeer te proeven voor beide partijen.

Benodigde bijscholing voor vast personeel wordt verzorgd, binnen en buiten de praktijk, en het oden van een vervolgopleiding wordt gefaciliteerd.

Studenten mondzorgkunde zijn vanaf hun vierde, afgeronde, studiejaar welkom. Wij hebben gemerkt dat het basisonderwijs in de opleiding op gebied van parodontologie steeds minder goed is geworden en proberen dit hiaat op te vullen. De begeleiders krijgen meer tijd om de stagiairs te begeleiden en de studenten krijgen minder patiënten te behandelen.

Voor alle medewerkers wordt jaarlijks de bekwaamheid geëvalueerd en vastgelegd. Meerder keren per jaar worden praktijkbijeenkomsten georganiseerd voor cohesie van het team.

 • Informatiebeveiliging

Digitaal dossier, onderhoud van de computer, 24-uurs back-up van alle digitale informatie is uitbesteed aan een ervaren professioneel bedrijf, Computerwacht. Elke medewerker heeft een eigen inlogcode. Het pand is ook elektronisch beveiligd met persoonlijke codes.

5 Borgen, evalueren en verbeteren

Om de kwaliteit in onze praktijk te behouden en verbeteren, leggen we informatie steeds meer vast: in beleid, protocollen, werkwijzen, brieven, functioneringsgesprekken en werkoverlegverslagen. Wij volgen van de richtlijnen vastgesteld door de NVvP en NVOI, en binnen de praktijk gemaakte protocollen. Ook volgen we de wettelijke richtlijnen (WIP, WKKGZ, KEW etc.). Informatie op de website wordt regelmatig aangepast. Meningen en opmerkingen van de patiënten worden geëvalueerd en waar nodig verwerkt.

6 Plannen voor het komende jaar

Veranderingen die dit jaar zijn doorgevoerd ook incorporeren in de praktijkvoering en evalueren. Aandachts- en kritiekpunten evalueren en verbeteren. Jaarverslagen maken NVvP,  NVOI en KRT. Vernieuwing van apparatuur: thermodesinfector en compressor (ook verplaatsen naar betere locatie i.v.m. koeling en geluid).

Telefooncentrale moderniseren.

Vacature parttime tandartsassistente stellen.

Individueel cursus- en congresprogramma voor medewerkers vastleggen.