loading

Kosten

Wat  zijn de kosten die u van een bezoek aan onze kliniek kunt verwachten?

Tarieven
De tarieven die gehanteerd worden zijn de normale tandartstarieven (Uniforme Particuliere Tarieven, UPT), hieronder is de complete lijst met tarieven voor 2023 te vinden. Wij declareren T, C, X, A en J codes. Er is dus geen sprake van specialistentarieven. Wij raden u aan om bij uw verzekering te informeren naar de vergoeding van de behandelkosten.
De diverse verzekeraars hanteren uiteenlopende vergoedingen, sterk afhankelijk van de gekozen verzekeringsvorm.
Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de vergoedingen die uw zorgverzekeraar ten behoeve van de parodontologie/implantologie biedt in de polis die u heeft afgesloten.

Eerste consult parodontologie voor de gehele mond 2023
De kosten van dit onderzoek zijn € 192,83 (code T12). De code voor een gedetailleerde foto is X10, € 18,62 per stuk. Meestal worden 10-12 foto’s gemaakt. In sommige gevallen wordt een overzichtsfoto gemaakt, code X21, kosten € 79,79.

Eerste consult parodontologie, specifieke verwijsvraag
Wanneer een consult zonder parodontiumstatus uitgevoerd wordt (dit beoordeelt de parodontoloog), zijn de kosten € 119,69+€ 25,27  (exclusief foto’s). Dan worden de codes C012 en C010 gehanteerd.

Eerste consult implantologie
De codes die voor deze eerste behandeling zullen worden gedeclareerd, zijn de codes C012, € 119,69, en C010, € 25,27.
Wanneer u edentaat bent (geen eigen tanden meer hebt) zal, i.p.v. C012, J010 € 73,71 gedeclareerd worden.
Bovendien zullen er röntgenfoto’s gemaakt worden. Bijbehorende codes zijn X21, € 79,79, en eventueel X10, € 18,62.

Betalingsvoorwaarden
In de afgelopen jaren hebben we in onze kliniek heel veel patiënten naar tevredenheid kunnen helpen, en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Helaas hebben we moeten constateren dat het regelmatig voorkomt dat gemaakte afspraken niet nagekomen worden, dat  facturen laat betaald worden en dat herinneringskosten niet serieus genomen worden. Hieronder vindt u een overzicht van onze betalingsvoorwaarden.

  1. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
  2. Bij niet of te late annulering van afspraken, wordt de regel dat bij de eerste keer 50% van de kosten van de behandeling die voor u gepland was, in rekening worden gebracht . Elk volgend verzuim zal -volgens de betalingsvoorwaarden- volledig gefactureerd worden; 100% van de kosten van de voor u geplande behandeling.
  3. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd en schriftelijk tot uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de tandarts. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 30 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
  4. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden
  5. De herinneringskosten zullen bij de tweede herinnering verhoogd worden van € 4,54 naar € 10 en bij de derde herinnering  van € 9,08 naar € 15.Wanneer u de herinneringskosten niet aan ons hebt overmaakt, zullen deze blijven staan en bij de volgende behandeling voorafgaand aan de behandeling aan de balie gepast betaald moeten worden. Vervolgbehandeling zal niet plaatsvinden wanneer de herinneringskosten niet voldaan zijn.
  6. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van patiënt.
    De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00, alle bedragen exclusief BTW.

Voor veel patiënten zijn deze regels niet nodig, en deze hoeven zich dan ook niet aangesproken te voelen. Wij hopen dat iedereen begrijpt waarom deze aandacht voor en verscherping van betalingsvoorwaarden nodig is.

Overigens kunt u bij problemen of speciale betalingswensen, deze te allen tijde voorafgaand aan de behandelingen aan ons kenbaar maken, zoals dat in het verleden ook altijd mogelijk is geweest. Deze verzoeken zullen we zo zorgvuldig als mogelijk behandelen. We staan voor goede en een persoonlijke benadering. Van de patiënten vragen we respect voor onze tijd en behandeling. Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit schrijven kunt u schriftelijk richten aan Irene Groot Bluemink.

Gemiste afspraak
Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
Bij niet of te late annulering van afspraken, wordt de regel dat bij de eerste keer 50% van de kosten van de behandeling die voor u gepland was, in rekening worden gebracht . Elk volgend verzuim zal -volgens de betalingsvoorwaarden- volledig gefactureerd worden; 100% van de kosten van de voor u geplande behandeling.