loading

Klachtenprocedure

De medewerkers van Kliniek De Meern vinden een zorgvuldige benadering en behandeling van patiënten belangrijk. Wij werken volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wij doen ons uiterste best om het u als patiënt naar de zin te maken. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling, de wijze waarop u bent voorgelicht, hoe men zich tegenover u gedroeg of de manier waarop zaken zijn georganiseerd.

Klagen over een medische behandeling of dienstverlening is niet altijd gemakkelijk. Toch is het belangrijk dat u eventuele onvrede uitspreekt en iets met een klacht doet. Elke klacht biedt ons namelijk de mogelijkheid om als organisatie te verbeteren. Praat eerst met de betrokken persoon. Er kans sprake zijn van een misverstand of wellicht hebben wij u iets niet goed genoeg uitgelegd. Samen met de betrokken persoon kunt u een eventueel misverstand uit de wereld helpen of zoeken naar een oplossing. Is het resultaat voor u onbevredigend en komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij onze klachtencommissaris/administratieve manager  mw. Irene Groot Bluemink.

Zij spant zich ervoor in om uw problemen op te lossen. De tandarts-parodontoloog is aangesloten bij de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Tandheelkunde KNMT.

Hoe werkt het ?

Wij nemen ieder klacht serieus. Graag horen wij uw meningen en ervaringen. Deze helpen ons de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Wat kunt u doen?

 • Bespreek eerste uw probleem/klacht met degene die het betreft
  In het algemeen zijn te veel klachten door een misverstand of onjuiste communicatie veroorzaakt. Een goed open gesprek kan de onduidelijkheid en uw ontevredenheid  wegnemen.
 • Indien u er niet uitkomt met de betrokken persoon, kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken.
MondelingDit kunt u doen bij de klachtenfunctionaris Irene Groot Bluemink
SchriftelijkIndien u uw klacht schriftelijk wilt indienen kan dat via onze email:
paropraktijk@kliniekdemeern.nl, of per post naar:
Kliniek De Meern: Parodontologie Implantologie,
Leidse Rijn 27
3454 JX De Meern

De klachtenfunctionaris reageert binnen twee weken na het indienen op uw klacht. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. Indien zij langer dan 2 weken afwezig is (i.v.m.  bijvoorbeeld vakantie of ziekte) neemt een andere medewerker contact met u op om u te informeren over de termijn van afhandeling van uw klacht.

 • Het kan ook dat bij afwezigheid van de mw I. Groot Bluemink uw klacht direct door de praktijk directeur dr. N. V. Lioubavina-Hack wordt  beoordeeld en evt. afgehandeld.
 • Indien uw klacht gecompliceerd is en niet binnen de termijn van 2 weken volledig kan worden opgelost, wordt u daarover geïnformeerd.
 • Het type en de complexiteit van de klacht zal bepalen of deze binnen korte termijn kan worden afgehandeld en of er eventueel nader onderzoek nodig is. U wordt op de hoogte gebracht van de termijn van afhandeling van uw klacht.

Wat als we er niet uitkomen?

 • Komt u er desondanks met ons niet naar tevredenheid uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde  (KNMT). De parodontologe dr. N. Lioubavina-Hack is aangesloten bij deze beroepsorganisatie, die dit meldpunt voor patiënten heeft opgericht. De Klachtencommissie behandelt in principe alle klachten over alle aspecten van tandheelkundige behandelingen
 • Klachten over alleen schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen niet in behandeling worden genomen.

Omdat het altijd de voorkeur heeft om een probleem buiten een formele klachtenprocedure op te lossen, zal de Klachtencommissie waar mogelijk eerst proberen om te bemiddelen tussen u en uw tandarts. Indien bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert, kan alsnog een formele klachtenprocedure plaatsvinden.

FORMELE KLACHTENPROCEDURE  

 • De Klachtencommissie bekijkt eerst of zij uw klacht in behandeling kan nemen. Als ditzo is, dan vraagt de Klachtencommissie u om uw klacht schriftelijk toe te lichten en te voorzien van ondersteunende documentatie. Wij  worden vervolgens gevraagd om, eveneens schriftelijk, onze visie te geven. De Klachtencommissie zal zich hierna in een besloten bijeenkomst buigen over uw klacht. Na afloop ontvangt u, en onze praktijk, schriftelijk de uitspraak van de Klachtencommissie.
 • Het indienen van de klacht, betekent niet dat u de betaling van openstaande rekeningen automatisch kan uitstellen. U kunt wel ons vragen om de factuur op te schorten totdat de Klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan. Wij zijn niet verplicht om dat te doen.

Het is niet mogelijk om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

De uitspraak van de Klachtencommissie heeft juridisch de vorm van een niet-bindend advies. Dat betekent dat uw tandarts niet verplicht is om de uitspraak van de Klachtencommissie op te volgen.
Meer informatie en het klachtformulier vindt u op :